Informacje

Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły 15 minut przed zajęciami rozpoczynającymi się o godzinie 8.00. Uczniowie którzy przychodzą do szkoły przed 7.45 zobowiązani są do przebywania w świetlicy szkolnej. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o 8.55 i później, przybywają do szkoły na przerwę poprzedzającą pierwszą lekcję
(z wyjątkiem uczniów korzystających z opieki świetlicy szkolnej). Uczniowie niekorzystający z opieki w świetlicy szkolnej mają obowiązek opuszczenia szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć szkolnych. Uczniowie oczekujący w szkole na zajęcia pozalekcyjne mają obowiązek przebywania na terenie świetlicy lub czytelni. 

INFORMACJE O PRACY SEKRETARIATU

Sekretariat szkolny pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski we wtorki w godzinach 15:00 - 15:30

 INFORMACJE O PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica szkolna jest otwarta w godzinach 6:30 - 16:45 i przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów klas I-III, których rodzice pracują. 

Świetlica mieści się w dwóch salach, które wyposażone są w pomoce dydaktyczne, gry stolikowe, podręczną biblioteczkę i sprzęt grający.

 

Program świetlicy umożliwia dzieciom realizację zainteresowań poprzez udział w zajęciach:

* teatralnych

* muzycznych i tanecznych

* plastycznych

* czytelniczych

* grach i zabawach ruchowych

 

Prowadzone są zajęcia z zakresu: wychowania prorodzinnego i prospołecznego, ekologii oraz wychowania komunikacyjnego.


OPŁATA ZA OBIAD


Cena obiadu dla ucznia wynosi 4,00 zł 

OPŁATA ZA DUPLIKAT ŚWIADECTWA I LEGITYMACJI

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 z późn. zm) za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Jednostkę na rachunek dochodów budżetowych. Nie należy zatem pobierać opłat za wydanie duplikatu świadectwa czy legitymacji szkolnej w formie gotówkowej na podstawie druków KP.

 

Opłata za duplikaty:

- 26,00 zł opłata za duplikat świadectwa

- 9,00 zł opłata za duplikat legitymacji

 

Opłatę należy wpłacać na nr konta Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach:

11 1020 2313 0000 3202 0515 0877

w tytule wpłaty wpisując czego dotyczy wpłata oraz imię i nazwisko dziecka.

INFORMACJA O LIKWIDACJI ŚRODKA TRWAŁEGO

Kserokopiarka Canon Ir 2270 - rok zakupienia sprzętu 2011.

W wyniku ekspertyzy stwierdzono uszkodzony system zasilania urządzenia i uszkodzenie płyty głównej. W celu przywrócenia sprawności sprzętu należy wymienić płytę główną oraz układ zasilania. Sprzęt ten jednak nie jest już produkowany. Z uwagi na stopień skomplikowania układów elektronicznych naprawa nie jest możliwa.